Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

Kā meklēt LETA mājaslapā?

Lai atlasītu Jūs interesējošu informāciju (online meklēšana, aģenti, arhīvs), meklēšanas laukā ierakstiet vienu vai vairākus atslēgvārdus! Vajadzības gadījumā varat precizēt laika periodu vai arī valodu, kurā informācija meklējama.
Pēc noklusējuma meklēšanā ievadītie atslēgvārdi netiek uzskatīti par frāzi, bet tiek meklēti kā izkliedēti vārdi tekstā. Ja nepieciešams meklēt frāzi, tad tā liekama pēdiņās un atslēgvārdi tiek meklēti kā precīzs fragments tekstā. Lai meklējumu rezultāts būtu pilnīgāks, informācijas meklēšanai varat izmantot vēl dažādas meklēšanas kombinācijas:

NB: Veidojot meklēšanas kombinācijas, ir būtiski ievērot simbolu, lielo un mazo burtu lietojumu operatorvārdu* (UN, AND, И, VAI, OR, ИЛИ) izmantošanā. Grupējot frāzes plašākai meklēšanai, būtiski izmantot visus norādītos simbolus tādā secībā, kā minēts piemēros. Kombinēt vārdus un frāzes iespējams dažādos veidos atbilstoši meklētāja vajadzībām.

saules enerģija – ierakstot meklēšanas laukā, tiks meklēti abi atslēgvārdi neatkarīgi no pozīcijas (Piemēram: saules un enerģija). Meklēšanas rezultātā tie var atrasties dažādās teksta vietās;

"saules enerģija" – liekot pēdiņās meklējamo frāzi, tā tiks meklēta kā viens kopums – abi/visi vārdi kopā, kas iekļauti pēdiņās;

saules VAI enerģija – atdalot abus atslēgvārdus ar VAI, OR, ИЛИ, tekstā tie var tikt atrasti gan kopā, gan šķirti, ar to saprotot, ka tekstā tie var parādīties gan kopā vienā atrastajā dokumentā, gan katrs vārds atsevišķi dažādos atrastajos dokumentos;

elektr* – meklējot pēc vārda saknes, tiks meklēti vārdi ar vienādu sakni, taču galotnes tiem var būt dažādas. Šādi meklēšanas rezultāti būs daudz plašāki. (Piemēram: elektrība, elektroenerģija, elektroniskais);

"saules enerģija" ~"vēja enerģija" – ja nevēlaties atrast ierakstus, kas satur kādu konkrētu atslēgvārdu, piemēram, vēja, vai frāzi vēja enerģija, tad meklēšanas laukā pirms tā pievienojiet simbolu ~ un nevēlamo atslēgvārdu vai frāzi lieciet pēdiņās!

Atšķirīga vārdu un frāžu grupēšana nodrošina plašāku meklējumu rezultātu.
Daži piemēri:
("saules enerģija" VAI "vēja enerģija") UN atomelektrostacijas
"saules enerģija" VAI ("vēja enerģija" UN atomelektrostacijas)

Ja atrasts pārāk daudz informācijas, izvēlieties precīzāku atslēgvārdu vai frāzi vai pievienojiet esošajam atslēgvārdam vēl kādu precizējošu vārdu, izmantojot jau norādītās kombinācijas!

Ja nav atrasta vajadzīgā informācija:

  • pārbaudiet atslēgvārda rakstības pareizību;
  • pārbaudiet meklēšanas nosacījumus!

Tehniskas piebildes

Izvēloties iespēju "Lielo burtu jūtīgums", meklēšanas rezultātos tiks attēloti tikai tie ieraksti, kuros atslēgvārds minēts kā īpašvārds (personvārds, vietas nosaukums, uzņēmuma nosaukums).
Piemērs: meklējot atslēgvārdu Liepa ar lielo burtu jūtīgumu, tiks atrasti ieraksti ar vārdu Liepa vai nu personas uzvārdā, organizācijas nosaukumā, vai arī teikuma sākumā.

Precizējiet tipus un laika periodu, kuros jāatlasa interesējošie ieraksti!

Precizējiet atlasīto rezultātu kopu, kombinējot atlases filtrus - informācijas tipus, kategorijas, nozares, avotus, laika periodu!


*Operētājvārds – saistvārds, kuru izmanto meklēšanai