Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

Nacionālās ziņu aģentūras LETA mājaslapā publicēto darbu autoru viedokļi var atšķirties no redakcijas viedokļa, kas ir LETA subjektīvs vērtējums, tādējādi par publikāciju saturu ir atbildīgi to autori. LETA neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas varētu izrietēt no komentāriem, prognozēm un analīzēm, kas varētu rasties izmantojot aģentūras lapā ietverto informāciju. LETA ir izdarījusi visu, lai informācija, kas atrodama www.leta.lv un ar to saistītajās lapās, ir ticama un pilnīga, LETA nevar garantēt šīs informācijas pareizību un neuzņemas atbildību par jebkādām sekām, kas varētu būt saistītas ar šīs informācijas izmantošanu. LETA, saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām, ir tiesības uz ziņu aģentūras lapās ietverto materiālu izmantošanu, www.leta.lv ir datu bāze un LETA pieder visas tiesības uz šo datu bāzi un tās lietošanu.

LETA ietvertā informācija tiek piedāvāta lietotāju izmantošanai ievērojot Autortiesību likumu un obligāti atsaucoties uz informācijas - www.leta.lv un publikācijas pirmavotu.

Bez LETA rakstiskas piekrišanas jebkura darbība (bezdarbība), ar kuru aizskartas vai nodarīts kaitējums LETA redakcijas likumīgajām interesēm, ko aizsargā autortiesības, tai skaitā publiskošana, reproducēšana un/vai izplatīšana jebkurā veidā bez atsauces ir autortiesību pārkāpums. Atkarībā no autortiesību pārkāpuma rakstura un tā radītajām materiālajām un tiesiskajām sekām pārkāpējs atbild likuma noteiktajā kārtībā.

Izmantojot Nacionālās ziņu aģentūras LETA pakalpojumus, katrs lietotājs identificējams noteiktā statusā:

  • abonents (jānoslēdz līgums);
  • reģistrēts lietotājs - "Viesa pieeja";
  • apmeklētājs - interesents.

LETA Klientu apkalpošanas daļa apņemas šos un jebkādus citus personas datus, ko lietotājs izvēlas mums darīt zināmus, nenododot trešajām personām un neizmantot tos citādāk, kā vien tiem mērķiem, kas nav pretrunā ar personas datu aizsardzības politiku.

SIA LETA tīmekļa resursi izmanto tehniskās un trešo pušu analītiskās sīkdatnes. Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Tehniskās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu stabilu vietnes darbību un tās nevar izslēgt.

Analītiskās sīkdatnes ļauj izmērīt apmeklētāju plūsmu, savācot informāciju anonīmu datu kopās. Šī informācija palīdz mums saprast, kuri mūsu produkti un pakalpojumi ir populārākie.

  • Visur
  • Ziņas
  • Preses relīzes
  • Foto

Reklāma

Reklāma